KEO DÁN ĐỊNH VỊ 066 TRONG NGÀNH THÊU VÀ IN LỤA ( CHẤT LIỆU MỎNG)