KEO DÁN ĐỊNH VỊ 084 TRONG NGÀNH THÊU VÀ IN LỤA ( CHỊU NHIỆT ĐÔ CAO)