KEO DÁN ĐỊNH VỊ 088 TRONG NGÀNH THÊU VÀ IN LỤA ( CHẤT LIỆU DÀY)